| БЕЛ | РУС |


Загадчык кафедры

САВЯНОК Анатоль Леанідавіч

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

Адрас: 220005, г. Мінск, пр-т Машэрава, 6, 1-ы корпус, каб. 410
Тэлефон: +37517 289-23-12


Сваю гісторыю кафедра крымінальнага права і крыміналогіі Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь вядзе з моманту стварэння ў 60-х гадах мінулага стагоддзя кафедры савецкага крымінальнага права і крымінальнага працэсу ў структуры Мінскага вочна-завочнага факультэта Вышэйшай школы МАГП РСФСР. У 1968 годзе яна атрымала назву кафедры савецкага крымінальнага права, крымінальнага працэсу і папраўча-працоўнага права.

Пасля заснавання ў 1976 годзе на базе вочна-завочнага факультэта Мінскай вышэйшай школы МУС СССР гэта падраздзяленне атрымала найменне кафедры крымінальнага і папраўча-працоўнага права, з 1980 года - гэта кафедра крымінальнага права, а з 1991-га - кафедра крымінальнага права і крыміналогіі. Апошняе найменне кафедра захавала і ў структуры Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь (з 1992 года).

У розныя гады кафедру ўзначальвалі такія навукоўцы, як М.А. Яфімаў (1966-1971), Л.В. Багрый-Шахматаў (1971-1975), Ю.В. Калінін (1976-1981), А.І. Бажанаў (1982-1991), Э.А. Саркісава (1991-1997), У.У. Мароз (1997-2004), В.А. Кашэўскі (2004-2010), В.С. Ялавік (2010-2011), А.А. Сёмін (2011-2014).

Значны след у гісторыі кафедры пакінулі кандыдаты юрыдычных навук, ветэраны Вялікай Айчыннай вайны палкоўнікі А.В. Садоўскі і У.А. Лабанаў.

Шэраг навукоўцаў, якія працавалі на кафедры, працягнулі сваю дзейнасць у розных дзяржаўных структурах і навучальных установах. Суддзямі Канстытуцыйнага суда Рэспублікі Беларусь у розны час з'яўляліся кандыдат юрыдычных навук, дацэнт С.І. Цішкевіч, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь кандыдат юрыдычных навук, прафесар Э.А. Саркісава. У цяперашні час у Канстытуцыйным судзе сваю дзейнасць працягвае заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь кандыдат юрыдычных навук, дацэнт С.Я. Данілюк.

Супрацоўнікі кафедры выконвалі інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане (А.П. Місцюкевіч), удзельнічалі ў спецкамандзіроўках па падтрыманні грамадскага парадку ў Закаўказзі (В.А. Ананіч, У.У. Мароз, С.І. Цішкевіч), ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС (В.А. Ананіч, В.А. Кашэўскі, А.С. Каралёнак, I.I. Куцанкоў, Л.Г. Пармон, В.С. Ялавік).

Пад кіраўніцтвам загадчыка к.ю.н., дацэнта А.Л. Савянка на кафедры працуюць наступныя супрацоўнікі: намеснік начальніка кафедры к.ю.н., дацэнт, Бахур Алег Іванавіч; прафесары кафедры: к.ю.н., дацэнт Прымачонак Анатоль Андрэевіч; к.ю.н., дацэнт Кашэўскі Вячаслаў Аляксандравіч; к.ю.н., дацэнт Ялавік Васіль Сцяпанавіч; дацэнты кафедры: к.ю.н, дацэнт Ананіч Святлана Валер'еўна; к.ю.н., дацэнт Казелецкая Наталля Іванаўна; к.ю.н., дацэнт Свіло Святлана Міхайлаўна; к.ю.н. Кавальчук Аляксей Васільевіч; старшыя выкладчыкі кафедры к.ю.н. Рэуцкая Алена Аляксандраўна; к.ю.н. Духоўнік Юрый Яўгеньевіч; выкладчык кафедры Машталер Юрый Федаравiч. Загадчык вучэбна-метадычным кабінетам - Валчкова Валянціна Станіславаўна.

За час існавання кафедры яе супрацоўнікі падрыхтавалі і выдалі мноства навуковых публікацый і вучэбна-метадычных дакументаў, дзесяткі манаграфій, навучальных дапаможнікаў, лекцый, зборнікаў артыкулаў і задач. Прафесарска-выкладчыцкі склад прымаў актыўны ўдзел у падрыхтоўцы дзеючых Крымінальнага і Крымінальна-выканаўчага кодэксаў Рэспублікі Беларусь.

У практыку органаў унутраных спраў рэгулярна ўкараняюцца распрацоўкі навукоўцаў і спецыялістаў кафедры, вынікі іх навуковых даследаванняў. Выкладчыкі кафедры сістэматычна выступаюць з лекцыямі перад практычнымі работнікамі. Асабовы склад кафедры прымае актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і рэцэнзаванні праектаў нарматыўных прававых актаў (законаў Рэспублікі Беларусь, пастаноў Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і г. д.).

На кафедры распрацаваны электронныя вучэбна-метадычныя комплексы па ўсіх вывучаемых дысцыплінах, якія прайшлі дзяржаўную рэгістрацыю ў якасці інфармацыйнага рэсурсу.

Дысцыпліны кафедры

  • Крымінальнае права;
  • Кваліфікацыя злачынстваў;
  • Крымінальнае права Рэспублікі Беларусь. Навукова-метадалагічныя асновы;
  • Крымінальнае заканадаўства ў службовай дзейнасці;
  • Крымінальна-прававое забеспячэнне дзейнасці органаў унутраных спраў.

Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў

  • Праблемы павышэння эфектыўнасці крымінальнага заканадаўства;
  • Удасканаленне крымінальнага заканадаўства і практыкі яго прымянення ў дзейнасці органаў унутраных спраў;
  • Прымяненне крымінальнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь у барацьбе з цяжкімі і асабліва цяжкімі злачынствамі;
  • Праблемы крымінальнай адказнасці за незаконны абарот прадметаў i рэчываў, забароненых альбо абмежаваных у грамадзянскім абароце (зброі, наркатычных сродкаў і інш.).

Выбраныя працы кафедры

Падручнікі і навучальныя дапаможнікі:

Марчук, В. В. Квалификация преступлений : учебное пособие / В. В. Марчук ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2013. – 210 c.

Саркисова, Э. А. Уголовное право. Общая часть : учебник / Э. А. Саркисова ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2017. – 559 c.

Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие / Е. А. Авраменко [и др.] ; под ред. В. А. Кашевского ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. – 734 с.

Уголовное право Республики Беларусь: научно–методологические основы : учебное пособие / С.В. Ананич [и др.] ; под общ. ред. Э.А. Саркисовой ; учреждение образования «Акад. М–ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2017. – 470 c.

Манаграфіі і навуковыя дапаможнікі:

Ананич, С. В. Принцип законности в институте наказания / С. В. Ананич: Монография. – Мн., 2002. – 115 с.

Вопросы квалификации, регистрации и учета преступлений / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под общ. ред. А. И. Лукашова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 511 с.

Ковальчук, А. В. Малозначительность деяния как средство определения границ преступного: правовая природа, проблемы правоприменения и законодательного закрепления / А. В. Ковальчук ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 118 с.

Ковальчук, А. В. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения в уголовном праве России и Беларуси: сравнительное исследование: монография /А. В. Ковальчук. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 256 с.

Марчук, В.В. Теория квалификации преступления / В.В. Марчук ; учреждение образования «Аккад. М-ва внутр. Дел. Респ. Беларусь». – Минск : Аккад. МВД, 2014. – 339 с.

Мороз, В. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / В. В. Мороз, О. В. Пекарская. – Минск : БИП-С, 2002. – 74 с.

Особенности уголовной ответственности за преступления со специальным субъектом : научно-практическое пособие / С.В. Ананич [и др.] ; под ред Э. А. Саркисовой ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2015. – 261 с.

Примаченок, А. А. Ответственность несовершеннолетних по законодательству зарубежных стран / А.А. Примачёнок, С.Ю. Оловенцева, Рязань, Академия ФСИН России, 2014. – 94 с.

Ретнёва, Н. И. Уголовная ответственность за торговлю людьми / Н.И. Ретнёва М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Мн., 2009. – 151с.

Савенок, А. Л. Риск: социально-правовые аспекты : Учеб. пособие / А. Л. Савенок ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Мн. : Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. - 67 с.

Савенок, А. Л. Теория эффективности уголовного закона / А. Л. Савенок ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2017. - 258 с.

Свило, С.М. Преступность женщин в Республике Беларусь / С.М. Свило. – Мн., 2009. – 104 с.

Уголовная ответственность за посягательства на личную свободу человека : пособие / О. И. Бахур [ и др.] ; под общ. ред. Э.А. Саркисовой, Н. И. Ретневой ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 138 с.

Аўтарэфераты дысертацый супрацоўнікаў кафедры:

Ананич, С. В. Реализация принципа законнности при формировании и применении института наказания : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. В. Ананич ; Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2002. – 20 с.

Бахур, О. И. Уголовно-правовая борьба с незаконной миграцией : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.И. Бахур ; Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2006. – 21 с.

Духовник, Ю. Е. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном праве Республики Беларусь и Российской Федерации : автореф. … дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю.Е. Духовник ; Моск. ун-т МВД РФ им. В.Я. Кикотя. – М., 2016. – 20 с.

Кашевский, В. А. Криминологический анализ и профилактика правонарушений в регионе, подвергшемся радиоактивному загрязнению : (по материалам Республики Беларусь об аварии на Чернобыльской АЭС) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В.А. Кашевский ; Моск. высшая школа милиции. – Москва, 1993. – 24 с.

Ковальчук, А. В. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения по уголовному праву Российской Федерации и Республики Беларусь: сравнительно-правовой анализ : автореф. … дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.В. Ковальчук ; Моск. ун-т МВД РФ. – М., 2014. – 24 с.

Примаченок, А. А. Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность : (По материалам БССР) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 718,715. / А.А. Примаченок ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва, 1969. – 18 с.

Ретнева, Н. И. Уголовная ответственность за торговлю людьми: совершенствование законодательства и практики его применения : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н.И. Ретнёва ; Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, – 20 с.

Реутская, Е. А. Уголовно-правовые санкции: построение и применение : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Е. А. Реутская ; Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – 25 с.

Савенок, А. Л. Риск в уголовном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.Л. Савенок ; Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 1997. – 19 с.

Свило, С. М. Преступность среди женщин в Республике Беларусь : характеристика, причины, предупреждение : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. М. Свило ; Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2007. – 21 с.

Яловик, В. С. Уголовно-правовые меры борьбы с организацией или содержанием притонов для распития спиртных напитков, потребления наркотиков и других одурманивающих средств : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В.С. Яловик ; Моск. высшая школа МВД СССР. – Москва, 1991. – 22 с.

Практыкумы і зборнікі задач:

Сборник задач по уголовному праву. Общая часть / С. В. Ананич [и др.] ; под ред. Э. А. Саркисовой, В.А. Кашевского, В. В. Мороза ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2011. – 186 с.

Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть. Практикум : учеб. пособие / С. В. Ананич [и др.] ; под ред. Э.А. Саркисовой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2013. – 155 с.

Зборнікі навуковых прац:

Теоретические и прикладные проблемы применения уголовного закона: сб. науч. тр. / под ред. Э. А. Саркисовой; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, УО «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2011. – 215 c.

Ядерная и радиационная безопасность как составляющие национальной безопасности Республики Беларусь : Сб. материалов Респ. круглого стола (Минск, 23 дек. 2013 г.) / М-во внутр. дел. Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел. Респ. Беларусь» ; ред. кол.: В. А. Кашевский (отв. ред.), А.А. Сёмин. – Минск : Акад. МВД, 2014. – 115 c.

Подразделения Академии

Направления деятельности